MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Værdier
Haderup skoles værdigrundlag er baseret på 4 grundlæggende værdier: faglighed, tryghed og trivsel, gensidig respekt og engagement. Værdierne er udsprunget af en værdidebat blandt fællesbestyrelse, lærere og forældre. Værdigrundlaget skal præge dagligdagen og danne grundlag for et aktivt og ligeværdigt samarbejde mellem skole, forældre, elever og lokalsamfund.
 
Faglighed
Faglighed i læring og undervisning vil vi opnå ved:         

At den enkelte elev bliver udfordret på sit niveau         

At der skabes rum for lærernes faglige udvikling         

At der er en professionel tilgang til undervisningen         

At der tages udgangspunkt i elevernes forskellige måder at lære på         

At der er klare faglige mål og forventninger          

At undervisning kan foregå på tværs af klasser, niveauer og kompetencer
 
 
Tryghed og trivsel
Et læringsmiljø der understøtter trivsel og tryghed for/blandt elever, lærere og forældre vil vi opnå ved:         

At der er et højt informationsniveau         

At der er fokus på udviklingen af sociale kompetencer        

At der er en positiv og anerkendende tilgang til hinanden       

At der er en åben kommunikation imellem skole, hjem og den enkelte elev         

At der er gode fysiske rammer         

At der er ansvarlige voksne
 
Gensidig respekt:
Et læringsmiljø hvor gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre er et centralt begreb, vil vi opnå ved:          At der er en positiv omgangstone         

At der er plads til forskellighed         

At der er en åben dialog         

At der er nærværende og troværdige voksne          

At der er fokus på fællesskabet

At der arbejdes på tværs af årgange
 
 
Engagement:
Engagerede forældre, elever og lærere, der involverer sig i skolens dagligdag vil vi opnå ved:         

At der vedvarende er fokus på skole-hjem samarbejdet          

At forældrene inddrages i skolens dagligdag         

At der er fokus på forældrenes rolle i forbindelse med børnenes skolegang         

At skabe gode oplevelser          

At skabe rammer for et inspirerende arbejdsmiljø for både lærere og elever         

At der er en synlig ledelse 
 
Målsætning. 
Eleven
Skolen skal medvirke til at udvikle elevens personlighed, selvstændighed og ansvarlighed. 
Skolen skal stille krav til eleven, så udbyttet af skolegangen bliver optimalt.
Skolen skal udvikle de faglige kundskaber og personlige kvaliteter, så eleven er rustet til at være en aktiv borger i samfundet. 
 
Undervisningen
Skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. 
Skal være spændende og motiverende, så eleven selv får lyst til at lære.
Det faglige indhold vægtes højt, også i tværfaglig og projektorienteret undervisning. 
De musiske og kreative fag vægtes. Den fysiske og kropslige udvikling fremmes mest muligt.
Skolen skal bruge og udnytte lokale ressourcer, f.eks. naturen. 
 
Samarbejde
Der tilstræbes mest muligt samarbejde mellem skole og hjem, så eleven føler en naturlig sammenhæng mellem skolen og hjemmet.
Forældrene skal have mulighed for at få et reelt indblik i skolens hverdag.
 
Udvikling
Skolens personale skal have mulighed for at holde deres faglighed ajour. 
Skolen skal have plads til at eksperimentere med nye undervisningsformer.
De fysiske rammer skal være tidssvarende, så man sikrer et godt og inspirerende lærings- og arbejdsmiljø.
Samarbejdet med fritidshjemsgruppen, som skal opholde sig på skolen, skal optimeres. Samarbejdet skal bygge på gensidig tillid.
Skolen skal være en aktiv samspilspartner i lokalsamfundet. 
 
Fællesskab
Skolen skal bidrage til indsigt i den danske kultur.
Gennem det daglige samvær alle imellem opdrages eleven til tolerance og respekt for andre. .